“Gy?jtsünk szelektíven gyermekek és mentsük meg Föld Apót!”

Info

WHAT will be done

Description:

Intézményünk a Hajdúszováti Óvoda és Mini Bölcs?de egy Hajdú – Bihari kis településen Debrecent?l 20 km-re, Hajdúszováton található. Hat csoporttal m?ködünk.
Fontosnak tartjuk a természet, a közvetlen környezet védelmét. Óvodánkban évtizedek óta november hónap az egészség meg?rzés jegyében telik. Tevékenységeink e téma köré épülnek. Az Ibolya csoport szeretné ebben a hónapban a “Szelektív hulladékgy?jtés” fontosságára helyezni a hangsúlyt és egy óvodai projekt keretében megvalósítva feldolgozni és egyben csatlakozni az Önök által meghirdetett akcióhoz. Sajnálatosan tapasztaljuk, hogy a gyermekek, de még szüleik sem rendelkeznek ismeretekkel e témakörben.
Rendkívüli Szül?i értekezleten tájékoztattuk a szül?ket e nemes megmozduláshoz való csatlakozási szándékunkról és kértük, hogy segítsék munkánkat. Szeretnénk tudatosítani bennük, hogy korunkban az ember katasztrofálisan felborítja a bolygónk ökológiai egyensúlyát. A községünkben él? családok körében igen siralmas az állapot, a hozzáállás a környezettudatos magatartás, a szelektív hulladékgy?jtés terén. Rá szeretnénk világítani, hogy a szelektív hulladékgy?jtés során a hulladék újra felhasználható nyersanyaggá nemesedik – kevesebbé válik a szemét.
Ismereteket szeretnénk nyújtani közvetlen tapasztalatszerzés, tevékenykedtetés során, ezáltal formálva óvodásaink környezettudatos szemléletét, szokásait. A gyermekek haza viszik ezeket a jó gyakorlatokat, ha kis mértékben is tudnak hatni szüleikre, a feln?tt társadalomra és talán egy ez a generáció már ebben a szellemiségben n? fel.
Bár tudjuk, hogy a szelektív hulladékgy?jtés csak igen kis lépéseket jelent a globális környezeti katasztrófa megel?zésében, de úgy gondoljuk, hogy hosszú távon az ilyen kis lépések sokasága mentheti meg a teljes pusztulástól a környezetünket.
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”

A projektünk célja:
– Foglalkozásaink/tevékenységeink átfogó célja a környezettel való harmonikus együttélésre nevelés.
– Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, valamint azon képességek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer és a környezettudatos életvitel kialakításához.
– A természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése, illetve kielégítése minél sokoldalúbb tapasztalatszerzési lehet?ség biztosításával.
– Kommunikációs képességek fejlesztése.
– Élményt nyújtó tevékenységek biztosítása.
– Az óvoda – család kapcsolatának er?sítése olyan közös programok szervezésével, amelyek segítségével a gyermekek és ? általuk a szül?k szemléletének formálása.
– Bontakozzon ki a gyermekekben a természet iránti tisztelet, a megóvás iránti érdekl?dés.
– A tevékenységek során igyekszünk minél sokoldalúbb, változatos ismeretátadásra ebben a témában figyelemfelkelt?,

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Hajdúszovát
H?sök tere
8.
4212

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Hajdúszováti Óvoda és Mini Bölcs?de
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions