Hasznos haszontalanságok

Info

WHAT will be done

Description:

Intézményünk kiemelt céljai között szerepel a környezetbarát szemléletmód megalapozása, a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a felel?sség jöv?nk érdekében ezt a szemléletmódot kívánjuk átadni az óvodánkba járó gyerekeknek, a gyerekek által a szüleiknek is. Ennek eredményeként nyertük el 2018 ?szén az „Örökös Zöld Óvoda” címet.
A projekt célja:
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása. Az újrahasznosítás lehet?ségének tudatosítása.
A szül?k minél szélesebb kör? bevonása a projekt megvalósításába.
A projekt megvalósítása során együttm?ködés kialakítása a környezeti nevelést kiemelten kezel? európai óvodák között.
Feladatai:
Ismeretterjeszt? munka.
Játékba ágyazott ismeretszerzés, a meglév? tudás felelevenítése, elmélyítése, b?vítése, az újrahasznosíthatóság bemutatása a gyerekeknek a gyakorlatban a szül?k bevonásával.
A programhoz kapcsolódóan az eTwinning felületen megvalósítunk egy nemzetközi projektet is.
A programok megvalósítása során alkalmazott módszereinket a gyermekek életkori, egyéni sajátosságainak, testi, lelki állapotának, érdekl?désének, kíváncsiságának megfelel?en tervezzük, szervezzük. A gyerekek a tevékenységeik során szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények alapján tanulnak és általuk fejl?dnek.

A projektet megel?z? el?készít? munkák
Igények, szükségletek, lehet?ségek felmérése, eTwinning partnerek felkutatása, szül?i tájékoztató anyag összeállítása.

A projekt megvalósítása

2018. november 19. – hétf?

A projekthét témájával kapcsolatban a szül?k tájékoztatása a honlapon és a faliújságon: tájékoztató anyagok környezetvédelemr?l, a szelektív hulladékgy?jtés fontosságáról, újrahasznosításról, háztartások méregtelenítésének lehet?ségeir?l.
Szül?k felkérése a projektben való aktív közrem?ködésre: közös gy?jt?munka, játékkészítés otthon is újrahasznosítható anyagokból. Felhívás a ruhagy?jtési akcióhoz.

2018. november 20. – kedd

Szelektív hulladékgy?jtés fontosságának tudatosítása a gyakorlatban a gyerekekkel
– PowerPoint vetítés és játékos interaktív beszélgetés alkalmával a gyerekek el?zetes tudásának felmérése a témakörrel kapcsolatban. Ismereteik b?vítése, elmélyítése.
– válogatás, szemét, nem szemét
– látogatás a szelektív hulladékgy?jt?höz

2018. november 21. – szerda

„Alkoss valami újat” – újrahasznosítás az óvodai csoportokban életkori és egyéni sajátosságoknak megfelel?en különböz? anyagokból, amit kés?bb felhasználhatnak óvodai tevékenységeik gazdagítására.
– flakonállatok, játékok
– hangszerkészítés újrahasznosítható anyagokból
– fejleszt?játékok készítése:
• kupakokból, konzervdobozokból
• a finommotorika fejlesztése érdekében PET palack felhasználásával
– tojástartóból állatok, állatkert
– b?rözés

2018. november 22. – csütörtök

Játéknap az otthonról behozott és az óvodában készített játékokkal, eszközökkel a gyermekek játékának gazdagítása. Óvodai csoportjaink között egymás játékainak kipróbálása.

2018. november 23. – péntek

A projekthét zárásaként a hét eseményeib?l egy fotó összeállítást (slideshow) láthatnak a szül?k és a gyerekek a megvalósult tevékenységekr?l és egy kiállítást a hét folyamán elkészült alkotásokból.
A használtruhák újrahasznosításának céljából gyermekruhabörzét tartunk.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Perkáta
Bocskai u.
2.
2431

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.perkata.info
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, Thuesday,20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions