Ho! Net yn’e Kliko!

Info

WHAT will be done

Description:

Na een zorgvuldige voorbereiding zijn wij, inwoners van vier Friese dorpen, afgelopen september gestart met de afvalcampagne Ho! Net yn’e Kliko!. Doel is 25% minder huishoudelijk restafval in elk van de vier dorpen.
We willen dit doel in een jaar tijd bereiken door de inwoners van de vier dorpen hun afval beter te laten scheiden en minder afval te laten produceren. We richten ons daarbij allereerst op de fracties GFT, Papier, Glas, Textiel, KCA en kleine Elektrische Apparaten. Deze 6 fracties bepalen nu ruim 50% van het restafval in Nederland omdat ze verkeerd zijn weg gegooid. Bovendien kunnen deze fracties niet nagescheiden worden. Daarnaast richten we ons op algemene bewustwording waardoor inwoners minder afval gaan produceren en beter op hergebruik gaan letten.

In alle dorpen is huis aan huis informatie verspreid: over de campagne, over de 6 fracties die niet meer in de grijze kliko ‘mogen’, over de plekken in het dorp waar de 6 fracties dan wel naar toe moeten en over aanvullende initiatieven in het dorp om bepaalde afvalsoorten in te zamelen voor hergebruik.
In het campagnejaar stellen we de 6 afvalfracties achtereenvolgens centraal. Voor de eerste fracties Glas en Papier, hebben we onlangs een nieuwsbrief gemaakt en verspreid en zijn posters opgehangen. In de loop van de campagne komen er ook voor de andere fracties nieuwsbrieven en posters en komt er een nieuwsbrief over afvalvermindering.
Dorpsbewoners laten zien dat ze meedoen door de campagne-sticker Ho! Net yn ‘e Kliko! op hun restafvalkliko te plakken. Bij het aanvragen van de sticker worden de huis- en mailadressen van de deelnemers geregistreerd en gebruikt voor regelmatige communicatie.
In het campagnejaar maakt iedereen met een sticker op zijn/haar kliko kans op een bijdrage van het campagneteam aan de afvalstoffenheffing. We gaan per dorp tien keer een winnende deelnemer trekken (die dan wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen).

In de week van de afvalvermindering willen we de eerste ‘winnende’ dorpsbewoners trekken, op vier verschillende dagen. Het getrokken huishouden zal in die week worden benaderd door het lokale campagneteam en er zal een kort interview worden afgenomen over het produceren en scheiden van afval en alles wat de deelnemer daaromtrent vindt en beleeft.
Uiteraard zullen wij proberen daarbij zoveel mogelijk publiciteit te genereren.
Op ons verzoek doen de betrokken gemeenten metingen door per dorp op bepaalde momenten de inhoud van de restafvalcontainers te wegen. Voorafgaand aan de campagne zijn nulmetingen gedaan. In de Week van de afvalvermindering willen we ook de resultaten presenteren van de eerste tussenmeting.

We hebben de campagne kunnen ontwikkeling dankzij ondersteuning van Netwerk Duurzame Dorpen en de Provincie Fryslân. Na afloop van de campagne wordt een draaiboek gemaakt voor andere dorpen waarin alle informatie over de campagne is opgenomen. Daarna wordt uitrol naar andere dorpen gestimuleerd door onder andere Netwerk Duurzame Dorpen.

Location

WHERE it will take place

Country:

Netherlands

Address:

gemeenten Sudwest-Fryslan en Tietsjerksteradiel
De Homeie
28
8621 DM

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Werkgroep 'Ho! net yn'e Kliko!'
# Citizen(s)

How can you get in contact:

www.honetynekliko.frl
Projectcoordinator

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions