“Iš dėžučių įvairių kurkim pasakas kartu” / ”Let’s create tales from various boxes together”

Info

WHAT will be done

Description:

Atliekų mažinimo savaitės programa:
Tikslas: mažinti atliekų taršą, siekiant išsaugoti švarią aplinką.
Lapkričio 21 d. paroda įstaigoje “Kakės Makės kelionė aplink pasaulį”, atsakinga auklėtoja Reda Zobėlaitė. Vaikai kartu su įstaigos bendruomene ir tėvais gamins žaislus, mokymosi priemones, įvairius daiktus iš antrinių žaliavų, daugiausiai pakuočių, gamintojų bus apie 50 asmenų. Parodos metu, bus eksponuojami vaikų kūrybiniai darbai ir žaislai iš antrinių žaliavų. Į parodą pasikvies visus įstaigos vaikus, tėvus, kaimyninių darželių ugdytinius, dalyvaus apie 400 žmonių. Visiems paskelbsime apie antrinių žaliavų mažinimo projektą. Pasibaigus parodai, vaikai žaislus naudos kasdieninėje veikloje, o po to ( lapkričio 25 d. ) pristatys juos į antrinių žaliavų rinkimo tarnybą. Vaikai stebės ir supras kaip veikia pakuočių atliekų surinkimo sistema, kodėl reikia rūšiuoti ir kokios yra pakuočių rūšys, kaip jos ženklinamos. Renginys bus fiksuojamas nuotraukomis.
Lapkričio 22 d. akcija “Mūs darželis bus švarus-turim tris konteinerius”, muzikiniai žaidimai ir dainelės, atsakinga meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė. Vaikai mokysis daineles apie gamtos saugojimo ypatumus ir šiukšlių rinkimą gamtoje, dainuodami judesiu imituos atitinkamus veiksmus. Dainelių ir žaidimų turinys bus išspausdintas. Šoks ir dainuos 20 vaikų, o stebės apie 50 asmenų. Po to bus organizuojamas antras renginys su socialiniais partneriais „ Turim daug gerų draugų, miestą švarinsim kartu“. Atvyks ugdytiniai iš RUC (regos ugdymo centro), lopšelio – darželio „Žuvėdra“, lopšelio – darželio „Žilvitis“, kurie demonstruos savos gamybos darbelius iš antrinių žaliavų. Visi kartu dainuos, šoks ir mokysis rūšiuoti kur ir kaip panaudoti antrines žaliavas. Mokysis teisingai rūšiuoti šiukšles, lankstant mažinti pakuotes, akcentuosime kaip pakuotė gali padėti sumažinti atliekas, kaip ištuštinti pakuotes, kad kuo mažiau liktų maisto likučių ir mesti į skirtingų spalvų konteinerius. Dalyvaus apie 250 vaikų.
Lapkričio 23 d. priešmokyklinės “Žvaigždučių” grupės spektaklis “Žmonių jausmai ir emocijos”, atsakinga auklėtoja Laima Kargajevienė. Vaikai kurs priemones iš antrinių žaliavų: lėles, laivus. Džiaugsis pagamintais spektaklio herojais iš nereikalingų didelių pakuočių. Po to jų pagalba, suvaidins spektaklį apie žmonių jausmus. Renginys bus užfiksuotas video medžiagoje. Vaidins 20 vaikų, o stebės apie 50 žmonių. Pratęsime antrinių žaliavų mažinimo projektą ateityje, kurios metu organizuosime: kovo 20 – Žemės dieną – pavadinimu „ Žemė – mūsų namai“, balandžio pirmąją savaitę – švaros gamtoje savaitę pavadinimu „ Kur pažvelgsi ten švaru – šiukšlių maišą aš nešu“. Renginius fiksuosime ir rašysime straipsnius spaudai „Vakarų ekspresui“.
Lapkričio 24 d. ankstyvojo amžiaus ugdytinių “Nykštukų” grupės madų šou “Pasakų fėja”, atsakinga auklėtoja Laima Kalendrienė. 1,5-2,5 metų vaikai pasipuoš ir pademonstruos tėvelių padarytais rūbais ir aksesuarais iš antrinių žaliavų. Dalyvaus apie 15 vaikų, o stebės 50. Visi dalyviai supras, kad turime atlikti svarbų vaidmenį mažinant atliekų kiekį sąvartyne, norint išsaugoti sveikesnę aplinką, siekiant taupyti energiją ir gamtinius išteklius. Sukursime plakatus „ Plastikas gamtoje suyra per 500 metų“, „ Stiklas gamtoje suyra per 900 metų“, „Metalas gamtoje suyra per 200 metų“, kuriuos pakabinsime įstaigos koridoriuose, skelbsime žinią, jog gamta bejėgė kovoje su atliekomis. Plakatus skaitys ir matys ne tik įstaigos ugdytiniai, bet ir jų tėvai, susirinkę svečiai iš kaimyninių ikimokyklinių įstaigų. Bus užfiksuotos renginio akimirkos, kurios bus patalpintos ir paviešintos įstaigos internetinėje svetainėje ir kitoje virtualioje erdvėje.

Lapkričio 25 d. didaktiniai garsų žaidimai su įstaigos ugdytiniais, atsakinga logopedė Vilma Jankauskaitė. Vaikai iš pakuočių pagamintų raidžių mokysis skaityti, dėti skiemenis, aiškiai tarti garsus, senuose žurnaluose, laikraščiuose ieškos nuotraukų, straipsnių apie atliekų mažinimą. Dalyvaus apie 150 žmonių. Visi kartu atliks kūrybinį darbą – pakuočių atliekų perdirbimo grandinę „ Pakuočių kelionė iš namų į gamyklą“. Visi diskutuos, imituos savo kūno judesiais tokius veiksmus: namas + konteineris + sunkvežimis + gamykla + rūšiavimas + perdirbimas. Renginys bus fiksuojamas nuotraukose.
EWWR (Europos atliekų mažinimo savaitės) renginio aprašymo santrauka:
Vaikai per Europos atliekų mažinimo savaitę sužinos apie antrinių žaliavų panaudojimo ir rūšiavimo ypatumus, kurio pasekoje bus surengta paroda iš jų. Vaikai žaisdami, dainuodami ir vaidindami turtins žinias apie antrinių žaliavų perdirbimą ir panaudojimą. Įgyvendinant projektą vaikai išmoks taisyklingai atrinkti ir mesti šiukšles į spalvotus konteinerius pagal paskirtį, bus organizuojama išvyka į atliekų tvarkymo tarnybą, kurioje vaikai priduos panaudotas pakuotes ir makulatūra, įgis verslumo praktikos. Vaikai projekto įgyvendinimo dėka susipažins su galimybe pritaikyti sukurtus žaislus, priemones žaidimuose , vaidinimuose ir kasdieninėje veikloje. Mokysis saugoti gamtą ir racionaliai išnaudoti antrines žaliavas. Vaikai ugdysis sąmoningumą naudojant ir vartojant įvairią produkciją.

Plan of the Week for waste reduction:
The objekt: to reduce waste pollution, in order to maintain a clean environment.
November 21. Exhibition office "Kake Make a trip around the world“, responsible teacher Reda Zobėlaitė. Children together with parents and community agencies to produce toys, learning tools, a variety of items from recycled materials, mainly packaging manufacturers will be about 50 people. During the exhibition, will be exhibited in the children's creative works and toys from recycled materials. The exhibition will call all the bodies of children, parents, learners neighboring kindergarten, attended by some 400 people. All posted the secondary raw materials reduction project. After the exhibition, children's toys benefit daily activities, and then (November 25th.) Will introduce them into secondary raw materials collection service. Children observe and understand how the packaging waste collection system, why it is necessary to sort and what are the types of packages, as they are labeled. The event will be recorded in photographs.
November 22. Campaign "We will clean-kindergarten have three containers, musical games and songs, responsible for arts education teacher Nijole Pocienė. Children learn songs about nature conservation features and garbage collection in nature, singing movement simulate the actions concerned. Songs and games content will be printed. Dance and sing for 20 children, and to monitor about 150 people. After the second event will be held with the social partners "have a lot of good friends, city švarinsim together." Arrive pupils of the RUC (visual education center), nursery – kindergarten "The Seagull," nursery – kindergarten "Žilvitis" who demonstrate self-made crafts from recycled materials. All together to sing, dance and learn to sort and where the use of secondary raw materials. Learn to properly sort the trash, flexing to reduce packaging, we will focus on how packaging can help reduce waste, as empty containers to minimize food residue remains and throw in different colored containers. Participants 250 children.
November 23. Pre-school "Star" group play "people's feelings and emotions, responsible teacher Laima Kargajevienė. Children will develop measures of secondary raw materials: dolls, boats. Rejoice made heroes of the performance of unnecessary large packs. After their help, play a play about people's feelings. The event will be recorded on video. Cast of 20 children, and to monitor about 250 people. Pratesi secondary raw materials reduction project in the future, during which we will organize on March 20 – Earth Day – named "Earth – our home," the first week of April – cleanliness wild week titled "Where you look there is clean – the garbage bag I am carrying." The events to capture and write articles for the release of "Western Express".
November 24. Early Years pupils 'Dwarf' group fashion show "fabulous fairy" responsible teacher Laima Kalendrienė. 1.5-2.5 year olds adorned and demonstrate their parents by clothing and accessories from recycled materials. Participants of the 15 children, and monitor 50. All participants will understand that we have to play an important role in reducing the amount of waste in landfills, in order to preserve a healthier environment, saving energy and natural resources. Create a poster "Plastic naturally decompose over 500 years," Glass naturally decompose over 900 years "," Metal decompose in nature over 200 years, which hang in the corridors of the institution, we will publish the message that nature is powerless in the fight against waste. The posters will read and see not only the body pupils, but also their parents, gathered guests from neighboring pre-school. It will be recorded in the event a moment that will be placed in institutions and made public on the website and in a virtual space.
November 25. sounds didactic games with pupils bodies responsible speech therapist Vilma Jankauskaite. Children from packaging produced letters will learn to read, to make syllables, clearly pronounce the sounds of old magazines and newspapers will look for photos, articles about waste reduction. Of around 300 people. All together will do creative work – the recycling chain "packages trip from home to the factory." All will discuss simulate your body movements as follows: House + + container truck + factory + sorting + recycling. The event will be recorded in photographs.
EWWR (European waste reduction week) event summary in English:
Children over the European waste reduction week will learn about the use of secondary raw materials and sorting features of the result will be an exhibition of them. Children playing, singing and performs enriches the knowledge of the materials recycling and utilization. During the project the children will learn how to correctly select and throw debris into color containers as intended, it will be organized trip to the waste disposal service, where children for by signing of used packaging and waste paper, will acquire the entrepreneurial practice. Children will learn through the project with the ability to tailor designed toys, games, tools, performances and daily activities. Learn to protect the environment and make rational use of secondary raw materials.

Location

WHERE it will take place

Country:

Lithuania

Address:

Klaipėda
Baltijos prospektas
17
LT-94133

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Klaipėdos lopšelis-darželis “Liepaitė” / Klaipeda's nursery-kindergarten "Liepaite"
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://liepaitesdarzelis.lt
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė / Pre-school teacher

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2016, 22/11/2016, 23/11/2016, 24/11/2016, 25/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions