M?anyag kupakok, Pet palackok gy?jtése

Info

WHAT will be done

Description:

A Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Aranyosapáti Tagiskolájának tanu-lói és dolgozói 2016. november 19-27. között szeretnénk részt venni az Eu-rópai Hulladékcsökkentési Hét programján. Az akció célja egy közösségi program keretében felhívni a figyelmet a hulladékképz?dés megel?zésének fontosságára.
Szeretnénk, hogy pedagógusaink is aktív részesei legyenek a programnak, beleépítve azt a tanóráikba és az óraközi szünetekbe, ebédeltetésbe, napközi-be,szabadid?s foglalkozásokba. Tervezünk el?adást és filmet is vetítenénk a hulladékcsökkentésr?l és a szelektív hulladékgy?jtésr?l. A Te szedd!- akció keretében mindig megdöbbenünk a faluban gy?jtött hulladékok mennyisége kapcsán. A fémdobozok használata kevésbé jellemz? tanulóinkra, de a m?-anyagot és a papírt sajnos nagy mennyiségben használják. Próbáljuk megér-tetni velük, hogy a füzetekkel, papírlapokkal takarékoskodjanak. A sokféle tevékenységet tervezünk: el?adás hallgatása, plakát készítése, szelektálás, kreatívan alkotott új tárgyak, , hulladékgy?jt? telep meglátogatása . A pla-kátok készítése témák alapján történne : „ Nem gyarapítom tovább a hulla-dékszigeteket…” vagy „ Az leszel, amit eszel…”, Újra hasznosítható termé-keket vásárolok…”, „Nem szemetelek, szelektíven gy?jtök”. Nemcsak az ak-ció ideje alatt, hanem mindennap figyeljünk oda a tanórákon és az óraközi szünetekben is a helyes hulladékcsökkent? magatartásra. Tanulóink figyel-meztessék társaikat és családtagjaikat a hulladékgy?jtésre.
Egész évben folyamatosan futó hulladékcsökkentési feladatok mellett az ak-ció ideje alatt az alsós gyerekek technika-, rajz órákon, délutáni foglalkozá-son kizárólag újrahasznosított használati tárgyakat készítenek (pl. papírgu-riga, CD, DVD, gyufásdoboz, PET palack felhasználásával). Ezekb?l kiállí-tást is szerveznénk majd, ahol a gyerekek ötleteket meríthetnek egymás munkáiból. Tanulóinkkal faleveleket, ?szi terméseket tervezünk gy?jteni, amelyekb?l egyéb hulladékok felhasználásával kreatív módon alkotunk. A gyerekek különböz? tárgyakat készítenének hulladékból, vagy feleslegessé vált anyagokból. Készülhetnek tolltartók, ékszerdobozok, madáretet?k, gombák, varjak, csigák…, hiszen a hét mottója a ?Hozz ki többet keveseb-b?l!” Ezek kés?bb dekorációként is nagyon jól mutatnak az osztálytermek-ben, folyosókon, tárolókban. Úgy járulnánk még hozzá a hulladék mennyi-ségének csökkentéséhez, hogy egész héten nem cukros üdít?ket, még csak nem is ásványvizet iszunk PET-palackokból, hanem csapvizet, teát saját bögréb?l. Így az egészségünk meg?rzése érdekében is tettünk egy fontos lé-pést, ugyanakkor az eldobott m?anyag flakonok számát sem gyarapítjuk.
Már m?anyag palackok kupakjának gy?jtésére korábban is indítottunk kampányt iskolai szinten, ezt folytatjuk az idei tanévben is. A gy?jtött ku-pakot beteg gyerekek gyógyítására ajánljuk fel. Az összegy?jtött Pet palac-kokból pillekövet szeretnénk készíteni.”Pillek? mindenkinek!” c. mozgalom-hoz csatlakozva. Figyeljünk oda környezetünk állapotára, hiszen a jöv?nk a tét.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét felhívásától függetlenül az iskolai munkatervünk is tartalmazza a környezettudatos magatartásra nevelést.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Aranyosapáti
Pet?fi u
4
4634

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Aranyosapáti Tagiskolája
# Educational Establishment

How can you get in contact:

.
Intézményvezet?-helyettes

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions