Minska sopberget och avgifta kretsloppet

Info

WHAT will be done

Description:

Europa minskar avfallet 2018
” Minska sopberget och avgifta kretsloppet!”
Vill du och din klass bli ”sopsmarta”?
Välkomna till höstens temavecka!
År 2017 slängde en svensk i genomsnitt 473 kg sopor. Det är inte
hållbart i längden. Dessutom kan vi bli bättre på att sortera vårt avfall.
Idag hamnar alldeles för mycket farligt avfall i den vanliga soppåsen
och detta är varken bra för miljön eller oss människor.
Därför bjuder vi in till årets tema: Avgifta kretsloppet!
Alla elever i årskurserna 4 – 6 i Örebro kommun är välkomna till
en annorlunda, lärorik och rolig lektion.

Innehåll: Under ca 1,5 h lär vi oss mer om hur vår tids konsumtion skapar miljöproblem och sopberg. Förutom att minska sopberget behöver vi bli mer medvetna och bättre på att sortera ut det farliga avfallet. Vad är farligt avfall? Vad innehåller det? Vart ska man lämna in det? Hur tas det om hand efteråt? Det är exempel på frågor vi ska arbeta med och ge svar på. Efter denna lektion kommer ni att vara mer sopsmarta!

Genomförandet: Vi delar klassen i två halvor och startar på olika ställen i huset. Vi kommer att gå runt på tre olika stationer. Välkomstrummet med bilder och film, den interaktiva utställningen i Kretsloppslandet och en plats där vi lär oss om Avfallstrappan och farligt avfall.

SYFTE OCH MÅL MED BESÖKET
Syfte
Eleverna ska genom besöket få förståelse för
• att de genom val i vardagen kan påverka mängden avfall i vårt samhälle
• att de genom sina val påverkar miljön och de naturresurser som finns.
• att genom göra kloka val minska giftspridningen som påverkar miljön
Mål
Eleverna ska under besöket bli medvetna om
• ”avfallstrappans” olika steg och vikten av att försöka hålla sig på de översta stegen
• vad farligt avfall är och hur det ska hanteras för miljöns bästa
• ”hållbar utveckling” i sin enklaste betydelse.
• att de 17 globala målen finns
• vad mål 12 i de globala målen innebär
Utöver mål och syfte ska besöket vara en berikande upplevelse för alla sinnen som förhoppningsvis ger ett leende på läpparna!

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Örebro
Kvarnfallsvägen
9
705 93

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Kretsloppslandet Örebro kommun Tekniska förvaltningen
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.orebro.se/kretsloppslandet

kretsloppslandet@orebro.se
019-21 21 83 070-515 14 35 070-355 14 79

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions