С малки стъпки към голямата цел

Info

WHAT will be done

Description:

• Открит урок на тема „Как да намалим отпадъците”
• Презентация на тема „Как да намалим отпадъците”
• Изработване на предмети от битови отпадъци
• Изложба на изработените през седмицата изделия
• Почистване двора на училището
• Популяризиране на ЕСНО чрез местните и регионални медии и социалните мрежи

Целева група: Преки участници – около 200 ученици и учители Широка общественост – около 10 000 души

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

1
ул. "Еп. Евгений Босилков" №1
1
ул. "Еп. Евгений Босилков" №1

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

ОУ "Васил Левски"
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.vasillevskibelene.org
възпитател

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015, 27/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions