“Мисли в зелено- за нашето утре”

Info

WHAT will be done

Description:

Кампанията „Мисли в зелено – за нашето утре“ ще се проведе, като се осъществят следните дейности:
1.Изготвяне на табло – обява за кампанията и обръщение към родителите за подкрепа с официално писмо по е- поща, както и на родителски срещи на 10 и 11.11.2015г.
2. Акция за събиране на хартия под надслов „Сливи за смет“ – от народната приказка към съвременното екологично мислене.
3.Конкурс за най- оригинален тоалет изработен от материали за рециклиране и модно ревю с изработените тоалети под мотото „Красотата – мисия възможна“.
4.Конкурс за изделия направени от материали за рециклиране и изложба с най- оригиналните изделия на тема „Предизвикай усмивка, подари радост“ – картички, сувенири, бижута и т.н.
5. Инициатива „Промяната в моя малък свят, ще промени света около мен“ за почистване на класните стаи, шкафчетата в училище,училищния двор, стаите у дома, ..…., заобикалящата ни битова среда, като всички материали, които са подходящи за рециклиране, бъдат използвани или поставени в контейнерите за разделно събиране.
6 Конкурс и изложба „Природата – велик творец“ от предмети, пана, картини, направени от природни материали (семена, листа,…).
7. Учениците от ЧНУ “”Питагор””, ще се включат в конкурсите под мотото “”Мама, татко и аз””, като при изработване на изделията ще бъдат подкрепени от своите родители, а в инициативите за почистване ще получат помощ от доброволци от по- големите ученици.
8. Инициатива „Да спасим поне едно дърво“. В часовете по природни науки и в часа на класа ще бъде представена презентация и ще се проведе дискусия, на тема свързана с опазването на учебниците и книгите и повторното им използване от други ученици, употребата на тетрадки от рециклирана хартия и максималното им използване и др. Презентацията ще бъде изготвена и представена от ученици от 11 клас, членове на еко клуб „Приятели на природата“
9.Представяне на презентация „Мисли в ЗЕЛЕНО“, в която се представят извършените дейности, свързани с разделното събиране, озеленяване и кампаниите за почистване, осъществени от учениците на ПЧМГ, пред новоприетите ученици в училището, с цел тяхното приобщаване към тези действия.
10.На церемонията, за награждаване на победителите в посочените дейности, ще бъде официално обявен стартът за подготовката и провеждането на състезания:
– между трите 5-ти класа на тема: „Да съхраним топлината и енергията в моето училище“
– за трите 6-ти класа темата е „Хранене с баланс – здраве в аванс“.
Осъществяването на състезанията ще премине през следните етапи:
А) Разпределение по екипи:
– учениците от 5-ти клас ще проучват информация свързана с изолация, дограма, стъкла, осветление, отопление и други фактори.
– учениците от 6 клас ще проучват какво означава здравословно хранене, каква е връзката между телесното тегло и здравето, какви са болестите, свързани с нездравословното хранене, тайните на етикетите, как да се намалят опаковките от хранителните продукти и защо е добре да се консумира домашно приготвена храна, като се използват кутии за храна, за многократна употреба.
Б) Изследователски дейности:
– за 5 клас свързани с измервания, изчисления и описания на съответните фактори, както и изчисления свързани с икономия на енергия и намаляване на въглеродните емисии.
– за 6 клас свързани с проучване на хранителните навици на учениците в училище, продуктите и техните опаковки в бюфета, къде и как се изхвърлят, колко от децата си носят домашно приготвена храна от дома и т.н.
В) Изработване на РР -презентации и /или постер от всеки екип.
Г) Представяне и защита на презентациите от всеки екип пред класа си.
Д) Избор на отбор от 3 ученици от всеки клас, както и име на отбора, които ще го представят на предстоящите състезания.
Е) Изготвяне на презентация, която включва проучванията и изчисленията на отделните екипи от всеки клас.
Ж) Състезанията ще се проведат в два кръга :
I кръг- представяне и защита на презентации – отборът на всеки клас ще представи и защити презентацията на класа си;
I I кръг – практически – всеки клас ще покаже наученото на практика, под формата на щафетна игра:
– 5 клас ще подбират подходящи материали и ще направят изолация на кутия.
– 6 клас ще изчисляват калориите, които ще изразходват физически упражнения в състезателните игри.
Състезанията ще се проведат в присъствието на всички ученици от 5-тите и 6-тите класове, ръководството на училището, учители, родители, а в журито ще вземат участие преподаватели от СУ “”Св.Кл.Охридски””, неправителствени организации, както представители на бизнеса.
Класовете победители, освен че ще получат награда, ще представят презентацията си в часовете на класа или в часовете по Химия и ООС, във всяка паралелка в училище.
-Презентациите на всички отбори ще могат да се видят от всички родители, както и от хората посещаващи читалището, на 3 етаж в сградата на нашето училище, т.к. ще бъдат излъчвани на електронното табло във фоайето.
Всички предмети от изложбите ще бъдат предложени на благотворителен базар и заедно със средствата от събраната хартия ще бъдат предадени като собствен принос за саниране сградата на училището.”

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

1
бул. Скобелев 58
58
бул. Скобелев 58

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Първа частна математическа гимназия и ЧНУ "Питагор"
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.parvamatematicheska.com/
Учител по природни науки

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015, 27/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions