„Többet ésszel, mint csomagolással! – Legyél Te is válogatós!”

Info

WHAT will be done

Description:

Zöld és Madárbarát óvodaként, a mindenkori egészség-, természet- és környezetvédelem; valamint a környezettudatos, fenntarthatóságra nevel? tevékenységek kiemelten szerepelnek.
Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva témahetünk címe „Többet ésszel, mint csomagolással! – Legyél Te is válogatós!” Témahetünk megfogalmazásánál az alábbi szempontok voltak a meghatározóak:
– gyermek- és tevékenységközpontú tervezés: els?bbséget biztosítsunk a cselekvéseket, szokásokat er?sít? tevékenységi formáknak
– kiemelt figyelmet fordítsunk a játéktevékenységnek, hisz a tanulási tevékenység egyik változata, és aktivizál
– családok aktivizálása, környezetkultúra beépítése feladataink megvalósításába
– komplexitás, különös tekintettel, az alkotó kedv kibontakoztatására, differenciált képességfejlesztés
– intézményünk hagyományainak, feltételeinek, felszereltségének, helyi nevelési programunk adottságainak figyelembe vétele
Akciónkkal az a célunk, hogy a gyermekek el?zetes tapasztalataira („A hulladék érték – Szelektáld! – Hasznosítsd!” pályázat a környezettudatosság és a fenntarthatóság szellemiségében; Hulladékból Termék Kiállítás, Szelektív Péntek – Mimó és Csipek az erd?ben – Bábel?adás és Ökojátszóház…), tudására építve, folytassuk a környezettudatos, fenntarthatóságra nevel? „kis” fogyasztók, ezáltal a szül?k gondolkodás formálását.
Feladatunknak tekintjük, a gyermekek természetes tudásvágyára és kíváncsiságára építve, a közvetlen tapasztalatszerzést, a szelektíven gy?jtött hulladékok anyagának több érzékszervvel való megismerését, csoportosítását. A fogyasztói társadalom szemléletének formálását, újrahasznosítás lehet?ségeinek megismerését, felesleges hulladéktermelés csökkentését.
Kiemelten foglalkozunk ezen a héten:
– a termékek csomagolásával, megcélozva az „egyutas” csomagolóanyagok mennyiségi csökkentését és tudatosságának kialakítását
– a szül?k bevonásával: a túlcsomagolt termékek vásárlásának elkerülésével és a bevásárláshoz használatos kosarak, vászontáskák használatára felhívjuk a családok figyelmét, a környezetre ártalmas m?anyag táskák helyett. – Te melyikkel mennél vásárolni? Bevásárlótáskák válogatása környezetbarát szemmel.
– a komplexitással, törekedve arra, hogy játékosan, életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével történjen az információ átadása, elmélyítése
– Mindentbele Béla meséjének indításával (Bálint Mariann Hulladékhistóriák cím? könyvéb?l) kezd?dik a témahét, a Komposztmanók-on … keresztül a szenzitív játékokig
– ökotudatos játéktémákat tervezünk (szelektív kukásautó bevonása a játékba, Kukatündér társasjáték…)
– szelektív hulladékgy?jtés hasznával
– az óvodában keletkezett konyhai és kerti hulladékok hasznosításával
– ruhagy?jtéssel, amivel kett?s célunk van: egyrészt az újrahasználat, másrészt a rászorulókon való segítés. „Nekem már nincs szükségem rá” címmel ruhagy?jtést szervezünk, csere-berével összekötve, illetve jó kapcsolatot ápolunk a Véd?n?i szolgálattal, csatlakoztunk a ruhagy?jtési akciójukhoz
– kézm?ves tevékenységeinkhez kapcsolódóan az újrahasznosítással: az elkészült alkotásokból kiállítást rendezünk óvodánk aulájában
– figyelemfelkelt? rajzfilmek, mesék vetítése (Kukásautó dal, számok, színek…)
– a palackprés m?ködésének megismertetésével, népszer?sítésével a gyermekek, ezáltal a szül?k körében. Felhívjuk a családok figyelmét az óvodánkban m?köd? csapra szerelhet? víztisztító berendezésünk hasznosságára (nem termel környezetre ártalmas hulladékot)
A szül?k tájékoztatása folyamatos: a Zöld falon, és a facebook zárt csoportunkon keresztül.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Gyomaendr?d
Jókai út
4
5500

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Gyomaendr?d - Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda - Margaréta Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.kistersegiovoda.hu
tagóvoda vezet?

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2016, 22/11/2016, 23/11/2016, 24/11/2016, 25/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions